Sleeping Session Kill Script – III

Bundan önce yazmış olduğumuz 2 yazıya son olarak sleeping mode’da kalan session’ların dmv’ler ile tespit edilip kill edilmesine ilişkin scripti, bu yazımızda paylaşacağız. Daha önceki yazılara ulaşmak için; Sleeping Session Kill Script – I ve Sleeping Session Kill Script – II Başlangıçta sleeping sessionların neden sleeping mode’da kaldığını bulmak gerekli. En temel sebeplerinden biri uygulama developer’ların transacation’un sonunda close veya dispose etmemesi görülmektedir. Bu fonskiyonların çağrıldığı sorguların içinde de close ihtiyacına gerek olabilir. Veri tabanına query pencerelerinden veya jobların içine yazılan query’lerinde commit edilmesi gerekmektedir. Eğer commit edilmemesi durumunda sorgu açık kalan query ekranında bile sleeping mode’da transactionn log üretir ve ldf dosyanızın büyümesine neden olabilir. Buda başka bir probleme neden olabilmektedir. DECLARE @user_spid INT DECLARE CurSPID CURSOR FAST_FORWARD FOR SELECT es.session_id AS session_id FROM sys.dm_exec_sessions AS es INNER JOIN sys.dm_exec_connections AS c ON es.session_id = c.session_id CROSS APPLY ( SELECT MAX(DB_NAME(dt.database_id)) AS database_name FROM sys.dm_tran_session_transactions AS st INNER JOIN […]

Sleeping Session Kill Script – III

Bundan önce yazmış olduğumuz 2 yazıya son olarak sleeping mode’da kalan session’ların dmv’ler ile tespit edilip kill edilmesine ilişkin scripti, bu yazımızda paylaşacağız.

Daha önceki yazılara ulaşmak için; Sleeping Session Kill Script – I ve Sleeping Session Kill Script – II

Başlangıçta sleeping sessionların neden sleeping mode’da kaldığını bulmak gerekli. En temel sebeplerinden biri uygulama developer’ların transacation’un sonunda close veya dispose etmemesi görülmektedir. Bu fonskiyonların çağrıldığı sorguların içinde de close ihtiyacına gerek olabilir.
Veri tabanına query pencerelerinden veya jobların içine yazılan query’lerinde commit edilmesi gerekmektedir. Eğer commit edilmemesi durumunda sorgu açık kalan query ekranında bile sleeping mode’da transactionn log üretir ve ldf dosyanızın büyümesine neden olabilir. Buda başka bir probleme neden olabilmektedir.

DECLARE @user_spid INT
DECLARE CurSPID CURSOR FAST_FORWARD
FOR
  SELECT 
  es.session_id AS session_id
  FROM sys.dm_exec_sessions AS es
  INNER JOIN sys.dm_exec_connections AS c
    ON es.session_id = c.session_id
  CROSS APPLY (

    SELECT MAX(DB_NAME(dt.database_id)) AS database_name
    FROM sys.dm_tran_session_transactions AS st
    INNER JOIN sys.dm_tran_database_transactions AS dt
      ON st.transaction_id = dt.transaction_id
    WHERE is_user_transaction = 1
    GROUP BY st.session_id
    HAVING es.session_id = st.session_id 

  ) AS trans

  CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(c.most_recent_sql_handle) AS t
  WHERE es.open_transaction_count = 0 AND es.session_id >50 AND 
	es.original_login_name NOT IN('YourUsers')
	AND es.session_id NOT IN (

      SELECT session_id
      FROM sys.dm_exec_requests

    )
    AND es.session_id IN (

      SELECT request_session_id
      FROM sys.dm_tran_locks
      WHERE request_status = 'GRANT'
    )
    AND STATUS = 'sleeping'
    AND is_user_process = 1
    AND es.session_id <> @@spid
OPEN CurSPID
FETCH NEXT FROM CurSPID INTO @user_spid
WHILE (@@FETCH_STATUS=0)
BEGIN
EXEC('KILL '+@user_spid)
FETCH NEXT FROM CurSPID INTO @user_spid
END
CLOSE CurSPID
DEALLOCATE CurSPID
GO
Benzer Yazılar

TAIL-LOG BACKUP İLE DATABASE’E ATILAN SON COMMIT’E GERİ DÖNME

SQL Server 2 ay önce

Bu yazımızda “.LDF” dosyası üzerinden tail-log backup alarak database’in son commit olan haline kadar geri dönme işlemi nasıl yapılıyor bu konuyu anlatacağım. Ama ondan önce tail-log backup ne için kullanılır ve nedir onu bir açıklayalım; Bir database’i başka bir yere taşımak istediğimizde aşağıdaki görsel’de olduğu gibi bir tail-log backup alırız ve database restoring state düşer işlem yapılamaz olur. Sonrasında aldığımız tail-log’u yeni ayağa kaldırmak istediğimiz instance üzerinde, önceden restore edilen backup zinciri üzerine işleyerek ayağa kaldırırız. Bu şekilde hem veri bütünlüğü korunur(veri kaybı olmaz) hemde kısa süreli kesinti ile db’yi başka bir instance’de ayağa kaldırmış oluruz. Ama ben bu yazıda size daha farklı bir senaryo üzerinde size tail-log’u anlatacağım. DİPNOT OLARAK; tail-log backup alındığında DB restoring state’e düşer, aynı tail-log restore edildiğinde db restoring state’ten Online state’e geçer. Tail-log backup aslında .LDF dosyasını truncate etmeyen bir log backup türevidir.   Basit bir senaryo üzerinde anlatacak olursak; Öncelikle bir adet full […]

SQL DATE FUNCTIONS

T-SQL 9 ay önce

SQL Server’da kullanmış olduğumuz bir çok fonksiyon vardır. Bu fonksiyonlardan bir taneside tarih ile alakalı olarak kullanmış olduğumuz  “DATE” fonksiyonlarıdır. Bu yazımızda sizlere; DATEDIFF DATEPART VE DATENAME DATEADD DATEDIFF_BIG GETDATE Fonksiyolarını anlatacağım. DATEDIFF(interval, date1, date2) FUNCTIONS DATEDIFF() fonksiyonun temel kullanım amacı girilen iki tarih arasında geçen zaman farkı yıl, ay veya gün olarak “INT” türünden almamızı sağlamaktadır. Bu fonksiyon 3 adet parametreden oluşur. Bulmak istediğiniz zaman farkını hangi zaman diliminden istediğiniz(Year-Month-Day) Başlangıç tarihi Bitiş tarihi DATEDIFF_BIG(datepart,startdate,enddate)FUNCTIONS DATEDIFF_BIG fonksiyonu, verilen iki tarih arasındaki farkı “BIGINT” türünden hesaplamaktadır. DATEDIFF fonksiyonuda verilen iki tarih arasındaki farkı hesaplamaktadır fakat “INT” türünden hesap yapar ve bizim yapacağımız çalışma “INT (max=2,147,483,647)”türünden büyük ise yetersiz kalacaktır. Yukarıdaki sorgumuzda DATEDIFF fonksiyonunun yapabileceği işlem limitinden fazla bir değer aralığı yaptık ve hata aldık. Aynı sorguyu DATEDIFF_BIG ile yaptığımızda ise herhangi bir hata almadık DATEPART&DATENAME(datepart , date) FUNCTIONS DATENAME ve DATEPART fonksiyonları belli bir zaman dilimindeki tarihlerin belirtilen bir bölümünü döndürür. Aralarındaki […]

Used and Allocated Data Size Calculate for LOB and Regular Data

T-SQL 12 ay önce

SQL Server’da data boyutlarını hesaplamak için aşağıdaki yöntemi izleyebilirsiniz. Data boyutlarını hesaplarken özellikle allocate edilmiş data ve kullanılan data boyutları farklı olacaktır. Bunun sebebi ise bir veri tabanında oluşturulan bir tablonan boşaltılması veya index’in kaldırılması gibi bir çok etken vardır. SQL Server’da allocate edilen boyutu kullanılan boyuta düşürmek için shrink yapmak gerekir. Fakat data dosyalarında(mdf,ndf) shrink yapmak, özellikle yoğun transaction olan yerlerde büyük risk içermektedir.   –1.Adımda Instance altındaki tüm veri tabanlarının İmage ve Image olmayan dataların boyutlarının bilgisini aşağıdaki tabloya yazılmaktadır. USE [master] GO SET ANSI_NULLS ON GO SET QUOTED_IDENTIFIER ON GO CREATE TABLE [dbo].[useddata]( [allocation_type] [varchar](12) NOT NULL, [used_mb] [numeric](36, 2) NULL, [allocated_mb] [numeric](36, 2) NULL ) ON [PRIMARY] GO –2.Adımda oluşturmuş olduğumuz tabloya Instance’daki tüm database’lerin bilgilerinin toplandığı script. –Kullanımda olan database'lerinizde . veya başka bir işaret var ise ? yerine [?] yazmanız gerekmektedir. declare @cmd nvarchar(max) set @cmd =' use [?]; insert into master..useddata select case […]

2 Yorum

Yorum Yaz

Rastgele